Rijmgein.nl

Graphics by Loes

Friesk gedicht

Categorie: Sinterklaasgedichten
Geschreven door:  - Ingezonden op: 30-11-2010 15:40

ik bin sinterklaas

ik bin de baas

ik bin 5december jirdje

en don sjong ik sinterklaas feskes

ien olle sang leskes

ik jou iederien cadeaus

en bin derom nooit boos

ik har dit gedicht klear

en tot een oare kear

fries gedicht

Waardering: 
Er is 225 keer op dit gedicht gestemd.

Wat vindt u van dit gedicht?

Geef nu uw waardering voor dit gedicht: